Reglementen

REGLEMENT PARELRALLY 2019

P1280389 klein

 

Algemeen reglement

 1. De organisatie  aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade en ongevallen aan ruiters, hun helpers, paarden of harnachement. Evenmin aanvaardt de organisatie aansprakelijkheid voor vermissing of ontvreemding van aan de deelnemers behorende goederen. Voor aanspraken van derden kan de organisatie in geen enkel opzicht aansprakelijk worden gesteld.
 2. Voor alle gevallen, waarin de reglementen en/of de deelnamevoorschriften niet voorzien, beslist de organisatie. Dit geldt ook voor situaties waarbij sprake zou kunnen zijn van (gedeeltelijke) restitutie van het inschrijfgeld. en in bijzondere en/of onverwachte situaties waarbij sprake is van overmacht, zoals bijvoorbeeld  uitbraak van besmettelijke dierziekten.
 3. Deelnemers zijn verplicht om voorafgaand aan de rally zich op de hoogte te stellen van het Algemeen Reglement, het Veterinair Reglement en het Rally Reglement; al deze Reglementen tezamen vormen “de Reglementen”. Door zich in te schrijven verklaart de inschrijver kennis te hebben genomen van “de Reglementen” en zich daaraan te conformeren. Als de deelnemer minderjarig is dan geldt deze verplichting c.q. verklaring voor diens wettelijke vertegenwoordigers.
 4. Aan de Parelrally mag worden deelgenomen door personen die op de dag van de rally 12 jaar of ouder zijn en over voldoende rijervaring beschikken. Er kan worden deelgenomen met een Equipe (twee personen) of met een Aanspanning. Huifkarren zijn niet toegestaan zonder toestemming van de organisatie.
 5. Waar in “de Reglementen” wordt gesproken over paard dient tevens pony te worden gelezen.
 6. Elke amazone c.q. ruiter is verplicht een veiligheidscap/valhelm bedoeld voor de paardensport te dragen.
 7. De rally wordt gereden volgens een route-beschrijving met opdrachten.
 8. Het is verboden om zich in de lengterichting op zichtbaar aangeduide  rijwielpaden te begeven( tenzij in de routeomschrijving aangegeven). Bij constatering wordt dit bestraft met 30 strafpunten. De deelnemers zijn verplicht zoveel mogelijk de begroeide wegberm en karrensporen te berijden en zeer beslist niet over de verharde fietspaden.
 9.  Alle deelnemers dienen zich te houden aan de normaal geldende verkeersregels, tenzij anders is aangegeven.
 10. Misbruik van de zweep of hiermee knallen, alsmede misbruik van sporen is verboden.
 11. Zowel een Equipe als een Aanspanning kunnen door de organisatie aangestelde jury beoordeeld. Er zijn geen prijzen voor de categorie verzorging en orginaliteit.
 12. Deelnemers zijn verder gehouden aan de bepalingen voor inschrijven en betalen:
  1. Inschrijven kan via de website (www.parelrally.nl) of door het insturen van een inschrijfformulier.
  2. Na inschrijving is het volledige inschrijvingsbedrag verschuldigd en is de organisatie gerechtigd het inschrijvingsbedrag in te vorderen.
  3. Het inschrijvingsbedrag moet binnen 8 dagen zijn bijgeschreven op bankrekening NL10 Rabo 0160 7680 63  t.n.v. RSV Heeze, onder vermelding van
   • Parelrally
   • Naam combinatie
  4. De inschrijving is definitief na ontvangst van het inschrijfgeld. Hierna wordt de Aanspanning of Equipe toegevoegd aan de startlijst.
  5. De organisatie is niet verplicht een herinnering te sturen voor het inschrijvingsbedrag.
  6. De kosten voor inschrijvingen op de dag zelf bedragen het reguliere inschrijfgeld vermeerderd met € 5,–  maar vol is vol.
 13. Afmelden geschiedt uitsluitend per e-mail naar: info@parelrally.nl waarbij de volgende bepalingen in acht genomen moeten worden:
  1. Bij afmelding voor of op  de sluitingsdatum (21-9):  het gehele inschrijvingsbedrag wordt teruggestort.
  2. Bij afmelding na de sluitingsdatum (21-9): het inschrijvingsbedrag valt toe aan de organisatie. In zulk geval zal, bij overlegging van een voor de organisatie aannemelijke reden (bijv. veterinair attest) een gedeelte van het inschrijvingsbedrag met een maximum van 75% teruggestort worden.

Veterinair Reglement

 1. Voor alle paarden of voor een enkel paard kan op elk willekeurig moment, zowel vóór, tijdens als ná de rally, een keuring door een veterinair (als zodanig herkenbaar) plaatsvinden. Ook tijdens of direct na de finish kunnen Equipes of Aanspanningen nog worden gediskwalificeerd, bijvoorbeeld bij het kreupel door de finish komen.
 2. Uitspraken van een veterinair en/of organisatie Parelrally Heeze zijn bindend.
 3. Het niet opvolgen van de aanwijzingen van een veterinair of de organisatie en het zich niet houden aan “de Reglementen” leidt tot diskwalificatie. Het gevolg van diskwalificatie is dat men niet voorkomt in de uitslag en mogelijk wordt uitgesloten van deelname in het volgende jaar, dit ter beoordeling van de organisatie.
 4. Ieder deelnemend paard dient gechipt te zijn en het bijbehorend paardenpaspoort moet de deelnemer altijd kunnen tonen.
 5. Jaarlijkse vaccinatie tegen influenza en bij voorkeur ook tegen tetanus wordt in overweging gegeven. Regels KNHS: tenminste 7 dagen vóór de wedstrijd maar niet langer dan 1 jaar. Ook de basisvaccinatie moet in orde zijn (2e enting met 21-92 dagen tussentijd).
 6. Deelnemende paarden dienen in een goede conditie te verkeren, goed verzorgde hoeven en/of beslag te hebben, vrij van verwondingen en niet kreupel te zijn. Een en ander ter beoordeling van de veterinair.
 7. Deelnemers zijn verplicht tijdens de rustpauzes, de controles dan wel de rally zelf, hun paarden voldoende water en, indien mogelijk, ruwvoer te verstrekken maar ook zonodig van een deken te voorzien. De organisatie verplicht zich watervoorzieningen te treffen op de rustplaatsen en op de parkeerterreinen.

 

REGLEMENT PARELRALLY 2019  

Via onderstaande link het reglement Parelrally 2019. Print deze zelf uit en neem hem zondag 6 Oktober mee.

klik REGLEMENT PARELRALLY 2019   

Wij wensen u een fijne Parelrally 2019 toe.

De Organisatie, Parelrally Heeze en het bestuur Ruitersport vereniging Heeze

PageLines- logo.jpg